Om voor een bijdrage van de PH in aanmerking te komen moeten projecten voldoen aan de volgende criteria:

 1. Het project moet gericht te zijn op welzijnsbevordering voor groepen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of groepen ouderen met een langdurige zorgvraag en heeft bij voorkeur een regionale en/of landelijke uitstraling.
 2. Het project kan niet of niet volledig op een andere manier worden gefinancierd (via een voorliggende voorziening of overheidsfinanciering).
 3. Er moet voldoende draagvlak zijn voor en vertrouwen zijn in de totstandkoming of uitvoering van een project.
 4. Het project is duidelijk afgebakend in de tijd en heeft een looptijd van maximaal drie jaar.
 5. Een bijdrage van de PH moet effectief en zinvol zijn. Daarom moet in de aanvraag en de begroting een duidelijk doel en omvang worden aangegeven.
 6. Uit het dekkingsplan moet blijken dat er een daadwerkelijk tekort is. Ook moet worden aangegeven hoe een eventuele bijdrage van de PH zich verhoudt tot de eigen bijdrage, de bijdragen van andere financiers/fondsen/stichtingen en de eventuele bijdragen van andere partijen.
 7. Projectbijdragen worden uitsluitend voor projecten in Nederland toegekend.

 

De PH hanteert de volgende voorwaarden:

 1. Het maximum dat aan één instelling wordt uitgekeerd bedraagt € 20.000 per jaar.
   Aan een conglomeraat van instellingen wordt maximaal € 40.000 per jaar uitgekeerd.
 2. Een instelling kan maximaal 3 jaar achter elkaar een aanvraag indienen.
 3. Verplichtingen die zijn aangegaan hebben een looptijd van één jaar. Indien verlenging noodzakelijk blijkt zal de instelling een gemotiveerd verzoek hiertoe moeten indienen.
 4. Bij projecten boven € 10.000 is co-financiering een vereiste.

 

Tips voor een soepele aanvraag

 1. Alleen aanvraagformulieren die volledig zijn ingevuld worden in behandeling genomen.
 2. Voeg een uitgebreid projectplan toe. De PH kan echter altijd om aanvullende gegevens vragen.
 3. Maak duidelijk hoe de doelgroep daadwerkelijk participeert in dan wel profiteert van het project.
 4. Geef expliciet aan welke andere instellingen of organisaties een (financiële) bijdrage hebben toegezegd of in behandeling genomen.
 5. Beschrijf duidelijk welke resultaten het project moet opleveren.
 6. Geef duidelijk aan hoe de het projectresultaat na de projectfase regulier wordt geïmplementeerd en gestructureerd.
 7. Licht toe op welke wijze uw project een regionale en/of landelijke uitstraling heeft en hoe de projectresultaten na de afronding van het project overdraagbaar zijn aan anderen.

 

 

Aanvraagprocedure

Download het aanvraagformulier en vul het in. Gebruik hierbij de vragenlijst ten behoeve van de beoordeling van aanvragen NCPH dat u hierboven kunt downloaden. Onvolledige aanvragen kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.

U kunt het ingevulde formulier met bijlagen mailen naar:

secrncph@gmail.com  (niet naar info@ncph.nl)

 

 

De behandeling van uw project duurt een à twee maanden.

 

Secretariaat Vereniging NCPH   |   e-mail: secrncph@gmail.com